V sobotu 16. 11. 2019 uspořádal Institut české levice kulatý stůl, který se věnoval vývoji posledních 30 let od listopadových událostí roku 1989. Hlavními referenty byli sociologové Jiří Boháček a Lubomír Vacek, ekonom a historik Václav Průcha byl omluven ze zdravotních důvodů. Takže jako třetí referent byl přizván psycholog Stanislav Hendrych.

Jiří Boháček předložil svůj příspěvek, kde provedl bilanci vývoje po roce 1989 do současnosti a to na základě empirických dat z různých sociologických výzkumů, jakož i z dat statistického úřadu. Poukázal zejména na vztah výzkumů veřejného mínění v době před listopadem 1989 a dnešní dobou. Nejzajímavější bylo zjištění, že v roce 1989 považovalo 45% respondentů tehdejší systém za demokratický. Stejný počet ale byl opačného názoru. To samé se ukazuje v současnosti, kdy sociologické agentury sice nepokládají otázku, zda je dnešní systém demokratický, ale ptají se na to, zda demokracii lidé považují za důležitou. Ze získaných dat plyne, že přibližně 40% je v zásadě jedno, zda budeme mít demokracii nebo nikoliv. Jedná se o úzkou souvislost s výzkumy z roku 1989 ve vztahu k demokracii. Dle jeho příspěvku byl zlomovým rokem rok 2013, kdy opět narůstá spokojenost lidí se svým vlastním životem

Lubomír Vacek se zaměřil na problematiku mezi vykořisťovanými. Dle jeho názoru proletariát v našich podmínkách neexistuje už minimálně od 50. let 20. století. Pokládá otázku, zda lidé v důchodovém věku jsou také vykořisťováni, protože jich značná část pracuje. Z toho plyne, že naše společnost je ryze kapitalistická se svými klady i zápory. Svůj příspěvek zaměřil také na problematiku životních hodnot, které utvářejí současného člověka i společnost jako celek. Považuje za důležité neustále dělat výzkumy veřejného mínění při zkoumání proměn společnosti. S tím ale souvisí otázka, kdo výzkumům věří a kdo nikoliv.

Stanislav Hendrych, který přednesl svůj příspěvek za omluveného Václava Průchu, zaměřil svůj příspěvek do oblasti psychologie a nastínil vztah kapitalismu a socialismu z tohoto pohledu. Dle jeho hypotézy do procesu výrobní síly vstupuje nová generace, která je odlišná od té předchozí, která žila v industriální době. V průběhu dějin se totiž měnily přístupy k výrobním nástrojům. Poukázal na rozpor, že i dnes volí pravicové strany dělníci, byť je to v rozporu s jejich třídními zájmy. Dle něj je největším současným problémem výchova v rodině, kam se prolíná konzumní způsob života. Na prvním místě je strání sám o sebe a až poté o společnost. Z jeho přednášky vyplynulo, že egoisty a individualisty těžko přesvědčíte k socialistickým hodnotám.

V sobotu dne 26. 10. 2019, v ul. Politických vězňů 1531/9, Nové Město, Praha 1, proběhl seminář, který pravidelně dvakrát do roka pořádá Komise žen ve spolupráci s Oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor a Oddělením pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ústředního výboru KSČM. Letos se k této akci připojil také Institut české levice, z. ú. Vzhledem k blížícímu se 30. výročí listopadu 1989 bylo zvoleno téma „Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu.“

Na semináři vystoupila Soňa Marková a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná, které zhodnotily postavení žen v minulosti.

Účastnice semináře krátce pozdravil významný host 1.místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR Vojtěch Filip. S hlavním referátem vystoupila Jana Bystřická, členka Komise žen za Plzeňský kraj, původní profesí dětská sestra. Zmínila nyní diskutovaný pohled na dětské jesle a návrhy ministryně sociálních věcí Jany Maláčové na současné řešení tohoto problému. Také se zmínila o rozdílném v odměňování mužů a žen za výkon stejné práce, kdy je pozice ženy znevýhodněná.

K tomuto problému vystoupil sociolog Jan Klán, který ve své vystoupení z historického hlediska popsal vývoj této otázky od roku 1945. V další části se věnoval problematice používání antikoncepce. Součástí semináře bylo slavnostní ocenění „Ženy roku“, jejímž mottem bylo „Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu.“ Cílem této akce bylo ocenění a poděkování ženám, které ve svém volném čase pracují pro obce, v nichž bydlí, nebo pro občanská společenství, vychovávají mládež, s vidinou lepšího života občanů a celé společnosti, přitom tak nečiní na úkor své vlastní rodiny.

Oceněným ženám za Institut české levice, z.ú. poděkoval a předal kytice tajemník institutu Jan Klán.